Betaal en leveringsvoorwaarden

In deze voorwaarden wordt het bedrijf "Ankersmit Transport / Snelle Transport" aangeduid als: Ankersmit Transport.

Identiteit: Ankersmit Transport / Snelle Transport
Vestiging: Bosweg 13, 5835 Ae, Sint Anthonis, Nederland
Telefoonnummer: 06-30305110
E-mailadres: snelletransport@gmail.com
KvK nummer: 80560784
BTW nummer NL: 003457719B45

 

Algemene Voorwaarden van Ankersmit transport. 


Artikel 1 Toepasselijkheid 
1. Deze algemene Voorwaarden gelden voor Ankersmit transport
2. Tenzij van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Ankersmit transport 
afgegeven offertes en/of opdrachtbevestigingen alsmede op alle overeenkomsten met Ankersmit transport.
3. Indien éénmaal onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, zijn de Algemene Voorwaarden zonder uitzondering ook van 
toepassing op toekomstige door Ankersmit transport af te geven offertes en opdrachtbevestigingen en toekomstige overeenkomsten met Ankersmit 
transport. De Algemene Voorwaarden worden alsdan geacht tussen partijen bekend en geaccepteerd te zijn. 
4. Wanneer Ankersmit transport in een voorkomend geval geen beroep doet op hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald, betekent dit niet dat 
Ankersmit transport daarmee afstand heeft gedaan van haar recht om zich in andere gevallen wel op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden te beroepen. 
5. De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever of een partij die toetreedt tot de tussen Ankersmit transport en 
de opdrachtgever gesloten overeenkomst (hierna te noemen: ‘contractpartij’) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al worden deze genoemd in de 
aan Ankersmit transport verstrekte opdracht.

 

Artikel 2 
Door Ankersmit transport gehanteerde branchevoorwaarden en/of -condities 
1. Naast de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing de laatste versies van de navolgende algemene branchevoorwaarden en/of -condities: 
a. Bij nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoercondities (AVC 2002); 
b. Op expeditie werkzaamheden: de Nederlandse Expeditie voorwaarden - algemene voorwaarden van de Fenex
c. Op opslag en bewaarneming: de Algemene Opslagvoorwaarden, uitgegeven door sVa/Stichting Vervoeradres;
d. Op Physical Distribution activiteiten: de Physical Distribution Voorwaarden, uitgegeven door sVa/Stichting Vervoeradres;
2. Voor zover enige bepaling van voornoemde algemene branchevoorwaarden en/of -condities strijdig zou zijn met een bepaling van de Algemene 
Voorwaarden, gaat deze bepaling van de Algemene Voorwaarden voor (dat geldt met name voor de jurisdictieclausule van art. 12 lid 2 waar de Rechtbank 
Rotterdam bij uitsluiting bevoegd wordt verklaard), uitgezonderd de bepalingen van de branchevoorwaarden en/of -condities betreffende de aansprakelijkheid 
van Ankersmit transport die voorrang hebben op de bepalingen betreffende aansprakelijkheid van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden met dien 
verstande dat wanneer Ankersmit transport op grond van deze branchevoorwaarden en/of - condities aansprakelijk zou zijn voor een bedrag 
hoger dan € 1.000.000,-, de aansprakelijkheid van Ankersmit transport in alle gevallen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur of de 
bedrijfsleiding van Ankersmit transport, toch beperkt is tot dat bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.


Artikel 3 Uitvoering van de opdracht door Ankersmit transport 
1. Ankersmit transport is gerechtigd alternatieven te benutten en/of derden in te schakelen indien dit noodzakelijk is voor de juiste en tijdige vervulling van de 
aan haar gegeven opdrachten, zulks al dan niet met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden alle medewerking te 
verlenen aan Ankersmit transport opdat Ankersmit transport op juiste wijze haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan nakomen. 
2. Ankersmit transport is gerechtigd bijkomende aanvullende kosten aan de opdrachtgever door te belasten indien deze onvoorziene aanvullende kosten 
noodzakelijk waren voor de juiste en tijdige vervulling van de aan haar gegeven opdrachten. 
3. Indien de opdrachtgever, bij een beroep van Ankersmit transport op het bepaalde in artikel 3 lid 1, geen medewerking verleent, dan wel het Ankersmit 
transport anderszins bemoeilijkt dan wel onmogelijk maakt om haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, is Ankersmit transport 
niet aansprakelijk voor enigerlei schade, ongeacht de aard en/of het ontstaan daarvan.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. Ten aanzien van de activiteiten waarop de in artikel 2 genoemde branchevoorwaarden en/of -condities van toepassing zijn, wordt de aansprakelijkheid van Ankersmit transport met inachtneming van hetgeen in art. 2 lid 2 van de Algemene Voorwaarden is vermeld, door die branchevoorwaarden en/of -condities bepaald. Indien echter de (omvang van de) aansprakelijkheid in enig geval niet is bepaald, geldt dat Ankersmit transport, onder voorbehoud van art. 4 lid 3, niet aansprakelijk is voor enige schade tenzij de opdrachtgever of contractpartij bewijst dat de schade is ontstaan door een krachtens de wet aan Ankersmit transport toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever of contractpartij. 
2. Ankersmit transport zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge 
van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, maar dit is niet uitsluitend gelimiteerd tot: oorlog/oproer/sabotage, overheidsmaatregelen, 
arbeidsonrust (in de meest brede zin), ontvreemding/braak/brand, uitvallen van faciliteiten (zoals water en energie), natuurevenementen, tunnelblokkades 
en het niet varen van ferry’s, ongeacht de wijze van ontstaan en waar deze hebben plaats gehad. 
3. Wanneer bij of ten gevolge van het lossen van de goederen op enigerlei wijze schade, anders dan schade aan of verlies van de goederen zelf, wordt 
toegebracht aan zaken van de opdrachtgever, contractpartij en/of derden dan wel vermogensschade ontstaat bij die opdrachtgever, contractpartij en/of 
derden, is Ankersmit transport niet aansprakelijk voor dergelijke schade, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur of de bedrijfsleiding 
van Ankersmit transport. (Vermogens)schade omvat tevens schade veroorzaakt door dood of letsel. 
4. De aansprakelijkheid van Ankersmit transport is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur of de bedrijfsleiding van Ankersmit transport, te 
allen tijde en in alle gevallen beperkt tot ten hoogste € 1.000.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

 

Artikel 5 Vrijwaring en Himalaya-clausule 
1. Onder voorbehoud van artikel 6 lid 2 zijn de opdrachtgever en contractpartij verplicht Ankersmit transport te vrijwaren voor alle vorderingen van derden ter 
zake van schade ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden door Ankersmit transport behalve voor zover deze schade is ontstaan uit een 
handeling of nalaten van het bestuur of de bedrijfsleiding van Ankersmit transport, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij 
roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. Schade omvat tevens schade veroorzaakt door dood of letsel 
alsmede iedere vorm van vermogensschade. 
2. Te allen tijde en in alle gevallen zijn de opdrachtgever en contractpartij verplicht Ankersmit transport te vrijwaren voor de in artikel 5 lid 1 genoemde 
vorderingen van derden voor zover het totale bedrag van die vorderingen hoger is dan € 1.000.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met dezelfde 
oorzaak, behalve voor zover deze schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van het bestuur of de bedrijfsleiding van Ankersmit transport, geschied 
hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. 
3. Wanneer ondergeschikten van Ankersmit transport alsmede personen van wier diensten Ankersmit transport ter uitvoering van de overeenkomst gebruik 
maakt aansprakelijk worden gehouden, kunnen deze personen een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop uit hoofde 
van de Algemene Voorwaarden (met inbegrip van de in art. 2 genoemde branchevoorwaarden of -condities) of van enige andere wettelijke of 
contractuele bepaling Ankersmit transport een beroep kan doen.


Artikel 6 Prijzen 
Wanneer zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de kostprijsfactoren voordoen, is Ankersmit transport gerechtigd de 
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

Artikel 7 Betaling en bewijs van aflevering 
1. De door Ankersmit transport gefactureerde prijs dient door de opdrachtgever aan haar te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Ankersmit 
transport accepteert geen (eenzijdig) door de opdrachtgever genoemde betalingstermijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door haar is bevestigd. 
2. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur de factuur heeft betwist of teruggestuurd, wordt de factuur door Ankersmit 
transport als onbetwist beschouwd. 
3. De door Ankersmit transport opgegeven prijs is in ieder geval aan haar verschuldigd direct na aflevering van de lading ter bestemming. Een bewijs van 
aflevering of (CMR-)vrachtbrief kan te allen tijde bij Ankersmit transport worden opgevraagd. Het niet kunnen beschikken over een bewijs van aflevering 
of (CMR-)vrachtbrief, levert voor de opdrachtgever onder geen enkel beding een opschortingsrecht op ten aanzien van de verschuldigdheid van de prijs. 
4. De opdrachtgever is niet gerechtigd de prijs te verrekenen met enige vordering die hij op Ankersmit transport meent te hebben en/of betaling 
daarvan op te schorten. 
5. Indien de opdrachtgever de prijs niet binnen de in lid 2 genoemde betalingstermijn heeft voldaan aan Ankersmit transport, zal de opdrachtgever 
in verzuim zijn gekomen zonder dat daarvoor enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is. 
6. Indien de opdrachtgever conform lid 5 in verzuim is gekomen, is hij vanaf de dag waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele voldoening aan 
Ankersmit transport de wettelijke handelsrente verschuldigd op voet van artikel 6:119a jo. 6:120 lid 2 BW. Tevens is de opdrachtgever aan Ankersmit transport 
de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke door haar worden gemaakt teneinde de opdrachtgever aan haar (betalings-) 
verplichtingen te houden, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 12% van het gevorderde bedrag.


Artikel 8 Pandrecht en retentierecht 
1. Ankersmit transport heeft tegenover een ieder, die daarvan afgifte verlangt, pandrecht en retentierecht op alle zaken, documenten en gelden, die zij uit 
hoofde van de overeenkomst, ongeacht de bestemming van de voornoemde roerende zaken, onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die 
Ankersmit transport heeft ten laste van de opdrachtgever of contractpartij. 
2. Ankersmit transport kan de aan haar toekomende rechten uit lid 1 tevens uitoefenen voor hetgeen aan haar door de opdrachtgever of contractpartij uit 
hoofde van eerdere overeenkomsten nog verschuldigd is. 
3. Bij niet voldoening van de vordering door de opdrachtgever geschiedt de verkoop van het onderpand in het kader van het, door Ankersmit transport op 
grond van lid 1 ingeroepen pandrecht op de bij de wet bepaalde wijze dan wel,indien partijen hieromtrent overeenstemming bereiken, onderhands.

 

Artikel 9 Ontbinding 
Indien de opdrachtgever of contractpartij nalatig is en blijft enige op hem rustende verplichting jegens Ankersmit transport na te komen of in geval van 
faillissement, surseance van betaling of liquidatie, heeft Ankersmit transporthet recht om naar haar keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen.


Artikel 10 Elektronische berichten
1. Indien gegevens, waaronder die met betrekking tot de vrachtbrief, langs elektronische weg worden uitgewisseld, zullen partijen in geval van onderlinge 
geschillen de toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel niet betwisten. 
2. Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze berichten niet op het tussen partijen overeenkomen formaat en niveau van 
beveiliging alsmede niet op de overeengekomen wijze zijn verzonden, opgeslagen en geregistreerd.


Artikel 11 Toepasselijk recht 
Op de rechtsverhouding tussen Ankersmit transport en haar opdrachtgever 
en/of contractpartij is Nederlands recht van toepassing